Voices from Russia

Yuliya Timoshenko to Serve Sentence in Kharkov Oblast Penal Colony » 00 Yuliya Timoshenko 12.11

Blog at WordPress.com.